Wasze Wspomnienia

Oferta

 Grzegorz Jurczyk

Fotograf: Grzegorz Ł. Jurczyk

Fo­to­gra­fia ślub­na i oko­licznościo­wa − dzia­łam na te­re­nie Wroc­ła­wia oraz w jego oko­li­cach. W razie po­trze­by istnieje moż­li­wość do­jaz­du w bar­dziej odle­głe miej­sca - nie tylko na Dolnym Śląsku.


Ofe­ru­ję wy­ko­na­nie re­por­ta­ży fo­to­gra­ficz­nych z bardzo ważnych dla Państwa wy­da­rzeń - takch jak ślub, chrzest, stu­dniów­ka, kon­fe­ren­cja, impreza firmowa i inne.

Ce­na ca­łe­go zle­ce­nia pod­le­ga in­dy­wi­du­al­nej wy­ce­nie. Aby otrzy­mać de­dy­ko­wa­ną ofer­tę, pro­szę o kontakt. Przy wię­kszych zle­ce­niach istnie­je możli­wość ne­go­cja­cji ceny.

Cennik

Fotografia ślubna - elementy oferty do wyboru:

  • » Przygotowania i błogosławieństwo (ok. 2-3 godziny): 250,00 zł.
  • » Uroczystość zaślubin (kościół lub USC): 1000,00 zł.
  • » Przyjęcie weselne (do północy - do oczepin): 800,00 zł.
  • » Plener (ok. 2-3 godziny - może być innego dnia niż ślub): 800,00 zł.

Chrzest Św. - cena 550,00 zł za reportaż z uroczystości w kościele oraz dodatkowo 250,00 zł za reportaż z przyjęcia (ok. 2-3 godziny).

Studniówka - cena 1200,00 zł za reportaż jednej klasy (reportaż całej imprezy, zdjęcia indywidualne, zdjęcia grupowe).

Konferencja lub impreza firmowa - cena już od 1200,00 zł.

Inne - proszę o kontakt w celu ustaleniu szczegółów.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  • « Oferta
  • Cennik »
 

Copyright © 2023 Wasze Wspomnienia
Projekt i realizacja: Wrokom